NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL în cadrul AAD-CARP ''Expresul CFR''din perspectiva Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date


     AAD-CARP ''Expresul CFR'', cu sediul în București, Str.Arad, nr.40, sector 1 , înregistrată în Registrul de Persoane Juridice la Judecătoria Sectorului 1, București sub nr. 405/P.J./1990 , înscrisă în Registrul Special al Persoanelor Juridice sub nr.139/26.11.2003, prin reprezentant legal Dl. Nedelcu Nicolae, în calitate de Președinte, se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
     Prin prezenta NOTĂ de INFORMARE dorim să vă aducem la cunoștință care sunt scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal în relația cu Asociația AD-CARP ''Expresul CFR'', precum și care sunt drepturile dvs. în calitate de persoană vizată.
     AAD-CARP ''Expresul CFR'' prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de dvs. și de alți terți împuterniciți aflați în legătură de rudenie-moștenitorii dvs, contractuală- giranți și/sau alte interese cu dvs.

Scopul prelucrării datelor:

     Înscrierea în cadrul Asociației și retragerea dvs. din ea (cu pierderea vechimii, cu retragere parțială/totală din fondul social), soluționare cerere membru pentru eliberare duplicat carnet de membru;
     Acordarea către dvs. de împrumuturi rambursabile în baza unui contract de împrumut cu giranți, soluționarea cererilor dvs. de refinanțare, suplimentare împrumut și a celor de reeșalonare, recalculare dobânzi, pentru asumarea de către dvs. a angajamentelor de plată, pentru compensarea împrumutului dvs. restant din fondul social fără retragere din Asociație, luarea în evidență a împuternicirilor acordate de dvs. către membrii familiei dvs/altor persoane pentru ipoteza imposibilității dvs de deplasare la sediul Asociației și/sau pentru încasarea sumelor pe care Asociația vi le datorează cu titlu de împrumut sau a ratelor, a taxelor statutare și de întârziere pe care dvs le datorați;
     Acordarea către dvs. de ajutoare bănești ocazionale nerambursabile (ajutoare sociale), evidența împuternicirilor acordate de dvs. membrilor familiei dvs/altor persoane pentru ipoteza imposibilității dvs. de deplasare la sediul Asociației și/sau încasarea sumelor pe care Asociația vi le datorează;
     Implicarea dvs. în calitate de membru al Asociației, în viața și bunul mers al activității Asociației, pentru participarea dvs la Adunările Generale, alegerea organelor de conducere, potrivit dispozițiilor din Statut sau a altor activități organizate de aceasta;
     Acordarea de ajutoare de deces, calculul contribuției la ajutorul de deces și a cotizațiilor depuse de dvs., către moștenitorii indicați de dvs. la data înscrierii și ulterior acestei date, precum și a persoanelor care fac dovada că au suportat cheltuielile de înmormântare și celelalte cheltuieli aferente decesului membrului Asociației, evidența dispozițiilor testamentare sub semnătură privată făcute de membrii Asociației;
     Pentru transmiterea notificărilor și a somațiilor de neplată către dvs. și desfășurarea relației Asociației cu birourile executorilor judecătorești, dacă situația impune recuperarea creanțelor deținute de Asociație contra dvs, către autoritățile/instituțiile abilitate prin lege.

Datele cu caracter personal prelucrate:

     AAD-CARP ''Expresul CFR'' prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, CNP, date buletin/carte de identitate, loc de muncă, salariu lunar de încadrare, venit lunar net, vechime în muncă, număr carnet membru, date cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră și de giranții dvs./ membrii familiei, datele medicale ale dvs. în calitate de membru al Asociației, date din cuponul de pensie, date din decizia de pensionare, privind ocupația și locul de muncă, veniturile, starea civilă, date privind semnătura, date din REVISAL, nr. contract împrumut, nr.fișă de membru la CAR/AD, suma împrumutată, valoarea fondului social, calitatea de membru/împuternicit/girant, imagini video captate de camerele de supraveghere, fotografii.
     De asemenea, vom prelucra datele cu caracter personal pe care le primim despre dumneavoastră din alte părți: surse publice, autorități publice, angajatori, bănci, executori judecătorești, notari publici, avocați și alte entități, pentru a ne conforma obligațiilor legale și în baza intereselor noastre legitime.

Temeiul juridic:

     AAD-CARP ''Expresul CFR'' colectează date cu caracter personal de la membri/potențiali membri, giranți, debitori în scopul realizării obiectului de activitate: îndeplinirea obligațiilor legale şi/sau a dispozițiilor statutare, încheierea şi executarea contractelor de împrumut , acordarea de ajutoare sociale și de deces, obligații de raportare, evidența documentelor operaționale și financiar-contabile, interesul legitim al Asociaţiei de a-şi îmbunătăţi serviciile și de a-şi fideliza membrii, recuperarea creanțelor şi/sau a prejudiciilor cauzate de aceștia.

Destinatari:

     Datele cu caracter personal pot fi transmise următorilor destinatari: autorități publice/instituții publice abilitate prin lege, organe de control, organe fiscale/organe judiciare, entități care pot facilita procesul de recuperare al datoriilor membrilor față de Asociație / executori judecătorești, furnizori/prestatori de servicii cu care colaborăm, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a da curs unei solicitări care are la bază un temei legal ori pentru îndeplinirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligațiilor contractuale pe care Asociația și le-a asumat.

Durata prelucrării datelor:

     Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cât timp se prestează serviciile indicate și pentru susținerea activităților curente ale departamentelor din cadrul Asociației, de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, soluționare a plângerilor, a acțiunilor de către organele competențe, de îndeplinire a atribuțiunilor legate de control și investigare, pe perioada necesară derulării contractului de împrumut până la scoaterea din evidență a membrilor (retrași, decedați, transferați) sau până la finalizarea termenului de arhivare.
     Nu vom păstra datele mai mult decât este necesar și le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obținute.

Drepturile membrilor:

     1) dreptul de acces la date: dreptul membrului de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de Asociație;
     2) dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679, în special a datelor incomplete, inexacte;
     3) dreptul de opoziție: membrul are dreptul de a se opune prelucrării datelor numai din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară. Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră, cu excepţia cazului care prevalează asupra intereselor drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Dacă nu doriți să nefurnizați aceste date, nu vă vom putea furniza produsele și serviciile pe care le solicitați sau de care ați putea fi interesați.
     4) dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere/ de a se adresa justiției: este dreptul fiecărui membru pentru apărarea oricăror drepturi garantate de dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 și care au fost încălcate.

     În situația în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai sus, să formulați observații sau să obțineți informații sau clarificări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să contactați AAD-CARP ''Expresul CFR'' la adresa de e-mail: expresulcfr@gmail.com sau printr-o cerere trimisă prin poștă la sediul din București, Str. Arad, nr.40, sector 1.